C-Rank:一种Deep Web数据记录可信度评估方法
艾 静,王仲远,孟小峰+

C-Rank: A Credibility Evaluation Method for Deep Web Records

AI Jing, WANG Zhongyuan, MENG Xiaofeng+
计算机科学与探索 . 2009, (6): 585 -593 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2009.06.003