XSLC:分层编码并面向查询的XML数据压缩算法
付 强1,2+ ,王腾蛟1,2 ,李红燕1,3 ,杨冬青1,2 ,唐世渭1,3
XSLC: Layered Coding and Query-Oriented XML Data Compression Algorithm
FU Qiang 1,2+, WANG Tengjiao 1,2, LI Hongyan 1,3, YANG Dongqing 1,2, TANG Shiwei 1,3
计算机科学与探索 . 2010, (2): 145 -152 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2010.02.006