V-NDN中PBDA攻击的检测与缓解方法的研究
庞滨,张茹,李茹
Research of PBDA Attack Detection and Mitigation Method in V-NDN
PANG Bin, ZHANG Ru, LI Ru
计算机科学与探索 . 2019, (3): 429 -436 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.1712051