Ar/T-Net:一种面向Artifact的业务过程概念模型
王 颖+,赵 威,赵丹枫,刘国华
Ar/T-Net: An Artifact-Oriented Business Process Conceptual Model
WANG Ying+, ZHAO Wei, ZHAO Danfeng, LIU Guohua
计算机科学与探索 . 2010, (4): 359 -366 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2010.04.009