Web代理服务器缓存置换算法研究*
张柏礼1+ , 吕建华1 , 姚 蓓2 , 胡新平1 , 张志政1
Research on Web Caching Replacement Algorithm in Proxy Server*
ZHANG Baili 1+, LV Jianhua 1, YAO Bei 2, HU Xinping 1, ZHANG Zhizheng 1
计算机科学与探索 . 2010, (11): 977 -983 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2010.11.002