SQL-Detector:基于编码特征的SQL习题抄袭检测技术
许嘉, 莫晓琨, 于戈, 吕品, 韦婷婷
SQL-Detector: SQL Plagiarism Detection Technique Based on Coding Features
XU Jia, MO Xiaokun, YU Ge, LYU Pin, WEI Tingting
计算机科学与探索 . 2022, (9): 2030 -2040 .  DOI: 10.3778/j.issn.1673-9418.2103011